Disclaimer

Algemene Voorwaarden Weblog / Website.   Groendak b.v. – Industrielaan 15B – 3925 BD Scherpenzeel

Groendak hanteert de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels ten aanzien van de dienstverlening: het beschikbaar stellen van inhoud c.q. ruimte op internet, de website of het weblog; de mogelijkheid van plaatsing  van teksten, fotoos, plaatjes, gegevens, geluid, beeld, etc. Door gebruik te maken van de inhoud op een website van Groendak aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Ondanks de zorgvuldigheid die Groendak hierbij betracht, kunnen zij geen garanties geven over de juistheid van verschafte informatie op deze site. Eventuele handelingen die particulieren of bedrijven op basis van deze inhoud verrichten, of inhoud welke dezen plaatsen, zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Alle rechten worden door gebruik overgedragen aan Groendak. Groendak kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 1.    Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1  Gebruiker:

a. de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gebruikers, gebruikers, accounts of redacteuren.

b. de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt of houdt voor het ten uitvoer brengen van een inhoud respectievelijk reageert op één of meer inhouden, deze publiceert of doet publiceren.

c. de natuurlijke of rechtspersoon die een inhoud plaatst respectievelijk betrokken is bij het plaatsen van inhoud op of met gebruikmaking van de website.

d. account, redacteur, schrijver, publicist met: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten.

1.2 Inhoud: ruimte op de website of het weblog met de mogelijkheid van plaatsing van teksten, foto’s, plaatjes, gegevens, geluid, beeld, etc. Inhoud die op pagina’s wordt geplaatst is openbare informatie die voor iedereen beschikbaar is en word; vrij van rechten van de gebruiker en met vrijwaring van alle aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord.

1.3  Dienst: de dienstverlening die door Groendak wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop betrokkenen en derden direct of indirect in contact met elkaar kunnen komen in verband met het realiseren of gerealiseerd hebben van een inhoud.

1.4  Website: een website van Groendak, een site / weblog waarop het copyright voor gebruik voor Groendak van kracht is. Alle rechten van geplaatste artikelen vervallen aan Groendak.

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.6  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

Artikel 2    Toepasselijkheid

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Groendak en de gebruiker.

2.2    Groendak is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen.

2.3    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Groendak en de gebruiker zijn overeengekomen.

2.4    Groendakwijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Groendak kan geen verantwoording of aansprakelijkheid aanvaarden voor enige inhoud.

2.5    Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de gebruiker en Groendak, wordt de gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten of handelingen.

2.6    Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Groendak zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3  Het aanbod en beschikbaarheid

3.1    Groendak faciliteert tussen gebruikers en gebruikers en is niet aansprakelijk voor het  handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Groendak is te allen tijde gerechtigd met directe ingang (de inhoud van) haar dienstverlening (of gebruikers) aan te passen en/of te beëindigen.

3.2   Groendak heeft de inhoud en mogelijkheden van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de inhouden, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Groendak draagt voor de inhoud van geplaatste inhouden, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Groendak verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de inhouden (over en weer).

3.3  Groendak biedt geen garantie dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie. Tevens wordt geen garantie geboden dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojaans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Ook staat Groendak niet in voor derden die de website en/of systemen van Groendak onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 Voor het plegen van onderhoud of aanpassen van de website kan het noodzakelijk zijn de website, of een gedeelte daarvan, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Groendak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hierdoor ontstaat.

3.5 Indien een aanbod of inhoud van Groendak een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, worden deze nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.6 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Groendakniet.

Artikel 4 Een overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker en het gebruiken van de website of het plaatsen van inhoud.

4.2 Indien de gebruiker langs elektronische weg een machtiging tot automatische incasso heeft voldaan, bevestigt Groendak onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de machtiging tot automatische incasso van de gebruiker.

4.3 Groendak treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en inhoud en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1 Bij levering van diensten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst c.q. het gebruik van de site of weblog.

5.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de gebruiker zich richten naar Groendak.

5.3 Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden geen kosten in rekening gebracht, eventuele plaatsing van de inhoud wordt te niet gedaan indien Groendak dit wenselijk acht.

5.4 Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Groendak dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

5.5 Indien de gebruiker niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  Groendak alleen worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

5.6 Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 6 De prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

6.2 Prijsverhogingen binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.3 Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Groendak dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.5  De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

7.1 Groendak staat er niet voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Groendak kan zich hiervoor wel alle rechten voorbehouden.

7.2 Een door Groendak als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de gebruiker ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Groendak  jegens Groendak kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 Levering en uitvoering

8.1 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Groendak uiterlijk binnen 30 dagen de aangeboden dienst uitvoeren. Indien een overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

8.2 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Groendak het bedrag dat de gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9  Duurtransacties

9.1 De gebruiker kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

9.2 Een overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

9.3 Indien een gebruiker in strijd handelt met de Algemene voorwaarden van Groendak, kan Groendak de overeenkomst per direct beëindigen.

Artikel 10 Betaling

10.1 De aan Groendak verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

10.2 De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Groendak te melden.

10.3 In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft Groendak behoudens wettelijke beperkingen, het recht om gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 Inhoud

11.1 De gebruiker staat er voor in dat de inhoud die wordt verstrekt te goeder trouw  en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Groendak voor enige aanspraak van zichzelf of van een derde ter zake daarvan.

11.2 Groendak is te allen tijde gerechtigd een inhoud te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de inhoud onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is. Tevens kan een inhoud worden verwijderd die, naar mening van Groendak, op welke wijze dan ook, onterecht schadelijk kan zijn voor de gebruiker of voor Groendak of een link bevat die verwijst naar een andere website.

Artikel 12 Privacy

12.1 Bouwpartners verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13 Eigendomsrechten

13.1 Alle eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan Groendak.

13.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Bouwpartners, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Artikel 14 Uitsluiting

14.1 Groendak behoudt zich het recht voor om de gebruiker en/of gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen zonder verdere verplichtingen, ook indien:

-de gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

-de gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

-de gebruiker niet naar redelijkheid en billijkheid handelt jegens Groendak;

-de gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • Hyves
  • Twitter